Đánh giá hiệu quả các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Đánh giá hiệu quả các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế - Ảnh 1

Việc đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế là để phục vụ cho dự án xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính thực hiện.

Các Nghị định cần đánh giá là: Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 27-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1-10-2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-2-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện các Nghị định trên. Trong đó, đánh giá cụ thể các các mặt: công tác áp dụng quản lý rủi ro, biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; đăng ký, kê khai, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế; trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; công tác miễn, giảm và hoàn thuế; kiểm tra, thanh tra thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo và đánh giá tình hình cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trong đó nêu rõ kết quả thực hiện cưỡng chế về thuế, số DN phải cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế...

Thu Trang