Đánh giá cao tham mưu chiến lược của Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương.

Báo Lao Động xin trích đăng một số nội dung đánh giá, chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng:

Năm 2018, chúng ta đạt được khá nhiều thành tựu trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, trong đó sự phát triển kinh tế xã hội là một điểm sáng trong các thành tựu đó. Trong thành tựu đó, chúng tôi nghĩ rằng có sự đóng góp không nhỏ của Ban Kinh tế Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ nhất, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành một khối lượng đề án lớn và một số đề án có tầm chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điển hình như Nghị quyết về Định hướng Xây dựng chính sách phát triển Công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều vấn đề lớn, khó và phức tạp cũng đang được Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu như chính sách đất đai, các chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, phát triển Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và chiến lược phát triển Năng lượng quốc gia…

Ngoài các đề án lớn, Ban Kinh tế Trung ương cũng chủ trì, phối hợp triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu trình Bộ Chính trị một số đề án về phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi đánh giá rất cao về phần tham mưu chiến lược của Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 5 của năm 2017, một kỳ họp Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương trình 3 đề án lớn, đều khó cả, để Ban Chấp hành Trung ương họp và ra Nghị quyết. Nghị quyết về Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết về Cơ cấu lại, Đổi mới và nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân. Hiện nay chúng ta đang triển khai 3 nghị quyết này.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương.

Việc Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt một số đề án có tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, trong điều kiện nguồn nhân lực của Ban không nhiều, là thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, có sự đổi mới, vươn lên của tập thể Ban Kinh tế Trung ương; phản ánh sự tiến bộ và trưởng thành của Ban Kinh tế Trung ương trong những năm qua.

Về vấn đề thẩm định đề án, Ban đã hoàn thành tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến, các ý kiến thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương được đánh giá có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, thẳng thắn và có trách nhiệm, có sự chủ động tham gia ngay từ đầu. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao một số đề án không những thể hiện về chuyện nghiên cứu sâu, còn thể hiện bản lĩnh của một Ban của Đảng. Những thứ có thể rất khó quyết định nhưng Ban Kinh tế Trung ương có một phát biểu rất rõ ràng, thể hiện bản lĩnh chứ, không đơn giản chút nào.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban được quan tâm hơn, bước đầu đạt được kết quả tốt. Đây là công việc chúng tôi cho rằng đi đúng hướng.

Ban Kinh tế Trung ương cũng là một trong những cơ quan đi đầu trong khối cơ quan đảng trong thực hiện thí điểm Đề án chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Chúng tôi đánh giá cao việc Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai có hiệu quả, thiết thực Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan; đã phối hợp tốt trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và thẩm định, tổ chức được nhiều diễn đàn, hội thảo và triển lãm có quy mô lớn, phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phải nói rằng kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian vừa qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về tái lập Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương đã từng bước nâng cao vai trò, chức năng của một cơ quan tham mưu, chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, cần tập trung nâng cao hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm nay một trong những phương châm của Chính phủ còn thêm một chữ là “bứt phá”, và nếu không bứt phá là không giữ được tốc độ tăng trưởng như năm 2018. Và Tổng Bí thư nói là năm 2019, tất cả mọi mặt phải cao hơn năm 2018, lớn lắm, nói thế chứ cả một thách thức.

Thứ hai, Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030.

Các nghiên cứu của Ban phải rút ra được những bài học, đề xuất được chủ trương, giải pháp mới để chuẩn bị cho các văn kiện Đại hội.

Thứ ba, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi nhanh vào cuộc sống. Đồng thời, qua đó phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến để khích lệ, biểu dương, nhân rộng cũng như rà soát, phát hiện những vi phạm để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh.

Thứ tư, cần sớm triển khai hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Ban theo Quyết định 166-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong số lượng biên chế cho phép, cần tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ cao, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác.

Hiện nay các Ban Đảng đang lấy người khó lắm. Mà nếu như cứ làm ở tầm chiến lược mà cán bộ không đủ tầm thì không thể làm được. Cho nên cũng rất mong gửi gắm các đồng chí trưởng ngành, các đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí cũng phát hiện và tạo điều kiện những anh em nào được về các ban của Đảng, cùng với Đảng đóng góp xây dựng việc này.

Thứ năm, là đẩy mạnh phong công tác xây dựng Đảng.

Về các đề xuất mà Ban kinh tế đưa ra thì:

Thứ nhất, chúng tôi nghĩ rằng nếu có tổ chức hội nghị kinh tế hàng năm với nội dung thiết thực thì chúng tôi ủng hộ nhưng không trùng với các hội nghị kinh tế khác. Tháo gỡ những vấn đề gì nổi lên, chứ không phải đi vào tổng kết, điểm tình hình.

Thứ hai, về kiện toàn bộ máy tham mưu của cấp tỉnh, nếu thấy rằng là cần thiết thì các đồng chí báo cáo, làm đề án trình cho Bộ Chính trị quyết định.

Thứ ba, về công tác kiểm tra giám sát, phải xây dựng một quy trình chức năng nhiệm vụ, thế nhưng cái này chờ lâu lắm, chúng ta cứ hành động, có chức năng nhiệm vụ rồi thì mình cứ làm, không chờ nữa.

Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Trong thời tới, nhiệm vụ đối với Ban Kinh tế Trung ương là rất quan trọng và nặng nề, tôi đề nghị tập thể Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đức Thành (ghi)