Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Là lực lượng được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó nòng cốt là ngành kỹ thuật triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất. Nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác kỹ thuật và năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật các cấp được nâng lên.

Ảnh minh họa: Vũ Ngọc Hoàng/qdnd.vn

Hoạt động công tác kỹ thuật có nhiều đổi mới, sáng tạo; các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đối với công tác kỹ thuật cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện kỹ thuật được coi trọng và đạt kết quả tốt. Hệ thống nhà máy, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, kho tàng được quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Quân chủng đã có bước tiến lớn trong việc cải tiến, nâng cấp hiện đại hóa trang bị kỹ thuật hiện có; bước đầu làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới. Quân chủng Phòng không - Không quân xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại và triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng.

HỒNG CHUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-quan-chung-phong-khong-khong-quan-tap-trung-lanh-dao-nang-cao-chat-luong-cong-tac-ky-thuat-772672