Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Online - Ngày 7-8, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Cơ quan TCCT học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được báo cáo viên giới thiệu kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII họp từ ngày 5 đến ngày 10-5-2017. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.

Hội nghị nghiên cứu những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa“; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa“; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCCT cần lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng hướng dẫn. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tổng cục phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động "'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"...

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Thiếu tướng Lê Hiền Vân giao Cục Hậu cần chủ trì phối hợp với Cục Chính trị và Văn phòng TCCT nghiên cứu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan TCCT thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ” và Nghị quyết số 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” một cách cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Cơ quan TCCT, có tính khả thi cao trình Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT để báo cáo thông qua Đảng ủy Cơ quan TCCT (xong trong Quý III năm 2017).

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG