Đảng bộ TP Sầm Sơn quan tâm công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ

  Báo Thanh Hóa
  187 liên quanGốc

  Xác định công tác tổ chức bộ máy và cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP Sầm Sơn luôn coi trọng, quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt coi trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách cán bộ, để lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, ngày 5-12-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2025.

  Cán bộ Thành ủy TP Sầm Sơn thăm mô hình sản xuất của người dân xã Quảng Minh.

  Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của thành phố về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành các chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn... cụ thể về công tác cán bộ phù hợp với thực tế của đơn vị; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đúng các quy trình, quy định về bố trí sắp xếp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, điều động cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ...

  Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn cho biết: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Thành ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Quá trình xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đều xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trên cơ sở kết quả quy hoạch, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được 88 lượt cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý (cấp trưởng 38, cấp phó 50). Nhìn chung, công tác bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình dân chủ, khách quan, đi đôi với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Bên cạnh đó, BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ đương chức, cán bộ trong quy hoạch. Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, an ninh - quốc phòng, quản lý Nhà nước cho 3.034 lượt cán bộ diện BTV Tỉnh ủy, BTV Thành ủy quản lý và cơ sở. Trong đó, tiến sĩ 5 đồng chí, thạc sĩ 51 đồng chí, đại học 159 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 42 đồng chí, trung cấp 121 đồng chí; mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ và cán bộ dự nguồn ban chấp hành, các chức danh chủ chốt của thành phố cho 95 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho 312 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 425 đồng chí; mở 4 lớp bồi dưỡng cho 1.892 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở...

  Cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ theo kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là thực hiện chủ trương bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt xã, phường không phải là người địa phương. Đến nay, nhiều xã, phường sau khi có cán bộ điều động, luân chuyển, tình hình ổn định, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã có bước phát triển, nhiều cán bộ trưởng thành, được bố trí, sắp xếp vào vị trí cao hơn. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn thành phố đã điều động, luân chuyển được 35 lượt cán bộ, trong đó, từ thành phố về xã, phường 13 lượt và từ xã, phường về các phòng, ban, ngành của thành phố 13 lượt, điều động ngang 9 lượt. Đồng thời, chỉ đạo tốt việc thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố ở nơi có đủ điều kiện; đến nay toàn thành phố có 39/86 chi bộ thực hiện việc nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố.

  Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn cho biết thêm: Từ năm 2015 đến nay, TP Sầm Sơn đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thời gian tới, BTV Thành ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU; đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng và ban hành bộ tiêu chí để theo dõi, đánh giá cán bộ đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, nể nang, cảm tính; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về công tác cán bộ. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng; thực hiện nghiêm các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, đảm bảo công tâm, khách quan, khoa học; tiếp tục làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ để cán bộ được rèn luyện, thử thách nhiều môi trường, sớm trưởng thành...

  Bài và ảnh: Thanh Huê

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-bo-tp-sam-son-quan-tam-cong-tac-to-chuc-bo-may-va-xay-dung-doi-ngu-can-bo/154091.htm