Đảng bộ thị trấn Vụ Bản chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ

Trong những năm gần đây, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình luôn coi trọng, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương.

Đảng bộ thị trấn Vụ Bản hiện có 238 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ cơ sở. Trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tích cực đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức tạo được những bước chuyển mới trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân các dân tộc, thị trấn Vụ Bản đã vượt qua mọi khó khăn đoàn kết, phấn đấu thi đua lao động sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục tăng trưởng tích cực, các chỉ tiêu kinh tế xã hội luôn đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2009 đạt gần 28 tỷ đồng (đạt 59,77% kế hoạch năm, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2008); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trên 6,2 triệu đồng/người/năm. Ông Trần Hữu Sắc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản cho biết: Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn, củng cố lại các chi bộ; tăng cường lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, đặc biệt quan tâm tới lực lượng đoàn viên, thanh niên; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cấp ủy cơ sở để nâng cao nhận thức, đồng thời, phân công cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo các chi bộ. Các tổ chức, đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, giúp họ nâng cao nhận thức về Đảng; thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, qua đó phát hiện nhiều nhân tố mới, tích cực để giới thiệu cho các chi bộ xem xét, bồi dưỡng và ra quyết định kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản đã kết nạp được 5 đảng viên và chuyển Đảng chính thức cho 10 đồng chí, số đảng viên mới được kết nạp đã phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, luôn tiên phong trong các phong trào lao động, sản xuất cũng như trên các lĩnh vực được giao. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy thị trấn tập trung đầu tư cho công tác tư tưởng như: đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhờ làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ mà Đảng bộ thị trấn Vụ Bản đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, lãnh đạo hiệu quả đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm, tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương luôn ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,2%.