Đảng bộ Liên Chiểu quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động, lãnh đạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, Đảng bộ quận Liên Chiểu luôn chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Quận ủy Liên Chiểu trao quyết định thành lập các chi bộ cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Thực hiện phương châm “ngăn chặn từ gốc các hành vi tham nhũng, tiêu cực”, Quận ủy Liên Chiểu luôn chú trọng thực hiện công tác cán bộ một cách minh bạch, chặt chẽ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đảng bộ quận nghiêm túc triển khai Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo đó, Quận ủy thực hiện chủ trương xem xét điều chuyển công tác đối với thủ trưởng các đơn vị, địa phương hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ được UBND thành phố, Quận ủy giao do nguyên nhân chủ quan, nhất là những công việc đã được đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần. Với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”.

Quận ủy chủ động ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, thi tuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử ngay từ đầu năm; xem đây là biện pháp để giảm thiểu các hành vi tiêu cực như: không thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, tự phê bình và phê bình, né tránh, ngại va chạm, không chấp hành sự phân công của tổ chức, lựa chọn chức danh, vị trí công tác, tư duy nhiệm kỳ.

Thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm theo nguyên tắc cạnh tranh, qua thi tuyển, theo vị trí việc làm, khung năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm và theo thứ tự ưu tiên dựa trên các tiêu chí như thời gian giữ chức vụ, tuổi Đảng, trong quy hoạch. Quận ủy thực hiện nghiêm túc chủ trương luân chuyển cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ không quá 8 năm, cấp phó người đứng đầu không quá 10 năm; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “từ sớm, từ xa”

Quận ủy luôn xác định phương châm kiểm tra, giám sát là “làm cho tổ chức Đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục”, “chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn thông qua việc lực chọn các nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát”. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên địa bàn quận được tăng cường theo hướng thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát đột xuất; kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong năm 2023, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 18 đảng viên vi phạm, có 3 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (với các hình thức: khai trừ: 1; cảnh cáo: 4; khiển trách: 13).

Ban Thường vụ Quận ủy thành lập Tổ công tác việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU để theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ và tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn quận. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Thanh tra quận tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính, tập trung vào các lĩnh vực, dự án có nhiều thông tin, dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mặt trận và các đoàn thể quận hằng năm tập trung giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đa dạng hóa kênh thông tin, phản ánh tham nhũng, tiêu cực

Liên Chiểu cũng chú trọng đa dạng hóa, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ nhân dân, truyền thông, báo chí, Mặt trận và các đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các nền tảng mạng xã hội và phản ánh trực tiếp qua đơn thư, kiến nghị.

Quận ủy chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng kênh đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công và công khai kết quả đánh giá đối với các cơ quan đơn vị trên website quận; xây dựng kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp qua ứng dụng tại bộ phận một cửa của quận và trên website quận.

Đồng thời ban hành và triển khai thực hiện Quy định số 677-QĐ/QU và kế hoạch định kỳ hằng năm về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Quận ủy. Trong năm 2023, Bí thư Quận ủy thực hiện 12 đợt tiếp công dân định kỳ, 3 lượt công dân, xử lý dứt điểm 3/3 trường hợp tiếp công dân, tiếp nhận 28 đơn, xử lý dứt điểm 23/28 đơn; chỉ đạo giải quyết 6 vụ việc tập trung đông người. Qua công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với nhân dân đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của công dân, góp phần hạn chế đơn, thư vượt cấp, kéo dài hoặc phát sinh tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được quận chú trọng. Quận ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 quận phối hợp các lực lượng liên quan phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; tăng cường nắm chắc hoạt động của đối tượng trên không gian mạng như việc chia sẻ, đăng tải những thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc nhằm tạo cơ sở để đấu tranh, xử lý đối tượng trên thực tế.

Có thể khẳng định, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo cùng với thực hiện kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị cao, công tác đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của các cấp, các ngành trên địa bàn quận đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN HÀ BẮC
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202404/dang-bo-lien-chieu-quyet-tam-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-3970662/