“Dán tem” cho tắc xi – Bộc lộ những bất cập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau thời gian ngắn “dán tem” cho hệ thống taxi mục đích nhằm chấn chỉnh lại hoạt động vận tải vốn rất khó kiểm soát này, bắt đầu bộc lộ những khó khăn cho cán bộ xử lý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=23427