Dân số của Việt Nam qua các thời kỳ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dân số trung bình của Việt Nam năm 2008 đã tăng 70.576 nghìn người so với năm 1921 hay cao gấp trên 5,5 lần, bình quân 1 năm tăng 811,2 nghìn người, tương đương mức tăng 1,98%/năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=139850