Đàm phán Doha khó có hy vọng làm “tan băng” những bất đồng

    Gốc

    Từ hy vọng trở thành gay gắt, từ gay gắt thành thờ ơ, và giờ đây lại trở về với hy vọng - đó là tất cả những tâm trạng đa dạng mà vòng đàm phán Doha về thương mại toàn cầu đã đem lại cho các bên liên quan.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/8/67053.cand