Đắk Lắk : Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3

Mới đây, Ban Dân tộc phối hợp với Học viên Dân tộc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 3, năm 2022-2023.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: daklak.gov.vn

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: daklak.gov.vn

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Kế hoạch số 37 /KH-BDT ngày 02/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Nội dung số 1 của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) được tổ chức trong tháng 9/2023.

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc này là đợt 2 của năm 2023, với sự tham gia của 220 học viên đến từ các xã của 15 huyện thị xã, thành phố. Mục đích nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS và miền núi; nắm bắt phong tục tập quán từng dân tộc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với công tác dân tộc góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại cơ sở là người DTTS.

Đồng thời, vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Chương trình MTQG 1719, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

T.N

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dak-lak--to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-dan-toc-cho-doi-tuong-3-5739030.html