Đại sứ Lào tại Việt Nam: Đại hội XIII sẽ đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Đại sứ Lào) tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trước đây cũng như hiện nay.

Phóng viên (PV): Kính thưa Đại sứ! Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang: Nhằm đáp ứng tình hình cũng như phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam yêu nước, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Thực tế cho thấy, trong suốt thời gian hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em đấu tranh anh dũng, chống lại sự xâm lược của thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc. Sau thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em thực hiện hai nhiệm chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công cuộc đổi mới và đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Đất nước đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, đã thay đổi cơ bản và toàn diện; kinh tế tăng trưởng nhanh; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được những thành tựu quan trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội, lấy người dân làm gốc, tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Đặc biệt trong 5 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhân dân Việt Nam anh em đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên mọi lĩnh vực như: Giữ vững ổn định chính trị và an ninh an toàn, trật tự xã hội, an ninh-quốc phòng ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 nước tăng trưởng kinh tế (GDP) cao nhất thế giới, trong 5 năm qua giữ ở mức 5,9%; lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, công nghệ tiếp tục phát triển nhanh chóng; công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 10% năm 2015 xuống chỉ còn 3% năm 2020; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt năm 2020 Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA lần thứ 41 và hoạt động tích cực trên vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những thắng lợi đó đã khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng với hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn và thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ, giữ gìn độc lập dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và sự tiến bộ của xã hội.

PV: Trong bối cảnh hiện nay, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa, tầm quan trọng như thế nào đối với Việt Nam, thưa Đại sứ?

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang: Trong những ngày qua, trên khắp phố, phường Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích... Tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn đang tràn ngập trên đất nước Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Đại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời Đại hội XIII sẽ đề ra đường lối phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh... trong nhiệm kỳ 2021-2025. Không chỉ toàn thể cán bộ, đảng viên mà toàn thể nhân dân Việt Nam anh em đang hân hoan chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này với một tâm thế vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng vào một Đại hội thành công, mở ra một tương lai tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam.

PV: Vâng! Vậy Đại sứ đặt kỳ vọng như thế nào đối với Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang: Năm 2020, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường. Tuy nhiên Việt Nam đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Đại hội Đảng bộ các cấp đã diễn ra thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra và hoàn thành 100% trong tháng 10-2020.

Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tập trung triển khai một cách nghiêm túc, đặc biệt công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện trình đại hội và nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự đổi mới, tuân thủ các quy định, sát với tình hình thực tế, thể hiện bầu không khí dân chủ, đoàn kết, hân hoan và tin tưởng.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân.

Tôi rất ấn tượng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển, với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công rực rỡ, Đại hội sẽ lựa chọn được những đại biểu là những người có đủ đức, đủ tài, bản lĩnh, tâm huyết, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh, ngày càng ấm no, hạnh phúc, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

HUY ĐÔNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/dai-su-lao-tai-viet-nam-dai-hoi-xiii-se-dua-dat-nuoc-viet-nam-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-hon-650120