Đại hội Môn sanh nhiệm kỳ 2008-2013

Ngày 30-3, Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu đã cử hành Đại hội Môn sanh nhiệm kỳ 2008-2013. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hành đạo nhiệm kỳ qua, đưa ra chương trình hành đạo nhiệm kỳ tới, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, thảo luận và thông qua Đạo quy nhằm quy định những hoạt động của Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu theo pháp luật nhà nước.