Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-dai-hoi-dang-iv-doc-lap-va-thong-nhat-nuoc-nha/690047.vnp