Đại đoàn kết dân tộc là một vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn, lâu dài, quyết định thành bại của cách mạng (*)

Ngày 17/11, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Trong không khí phấn khởi và trang trọng kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày hội lớn của toàn dân ta, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi đến các cụ, các vị, các đồng chí và các bạn, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế đã tham dự buổi lễ, đem đến cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế to lớn. Trong niềm vui của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, đã sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi, tập hợp, thu hút mọi người dân Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Chân lý mà Người tổng kết "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" mãi mãi tỏa sáng trên mọi chặng đường phát triển của đất nước ta. Chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhân sĩ và các đồng chí đã từng cộng tác bên cạnh Bác Hồ, tiếp thu và thể hiện xuất sắc tư tưởng đại đoàn kết của Người, đã có cống hiến to lớn và để lại những tình cảm sâu đậm, những kinh nghiệm quý báu về tổ chức và công tác Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử... Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi tạc công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân; biết ơn các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong suốt 80 năm qua. Tôi gửi lời thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn tới các vị và các đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những chặng đường cách mạng đã qua; xin nhiệt liệt biểu dương các vị, các đồng chí đang hoạt động trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các vị, các đồng chí hoạt động ở cơ sở, ở địa bàn dân cư trên mọi miền đất nước, đã và đang ngày đêm gắn bó với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Tám mươi năm trước, khi nước ta còn trong đêm dài nô lệ, nhà yêu nước vĩ đại Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam . Đó là con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Con đường đó đã có sức thu hút kỳ diệu đối với cả một dân tộc bị mất nước, đang khát khao độc lập tự do. Sự lựa chọn của Bác Hồ, của Đảng trở thành sự lựa chọn của toàn dân tộc. Sau khi Đảng ra đời, ngày 18-11-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội, đoàn kết mọi người tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn. Từ đó đến nay, suốt 80 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử : Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Trong một phần tư thế kỷ gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng mật thiết, được nhân dân tin cậy. Mặt trận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thông qua những hoạt động ích nước, lợi dân đó, Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và Nhà nước, củng cố mối liên hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thành tích, cống hiến và sự phát triển của Mặt trận là rất to lớn và đáng tự hào. Mặt trận rất xứng đáng với phần thưởng cao quý : Huân chương Sao vàng lần thứ hai mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu, sự cống hiến to lớn và những bước phát triển, tiến bộ của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định : S ự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Đại đoàn kết dân tộc là một vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn, lâu dài, quyết định thành bại của cách mạng, là một bộ phận hữu cơ, một tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân muốn tự giải phóng mình. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích tối cao của dân tộc và những quyền lợi cơ bản, chính đáng của nhân dân. Chỉ có tin vào dân, dựa vào dân thì mới xây dựng được khối đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo, cùng hướng đến một mục tiêu chung. Tư tưởng đại đoàn kết và chính sách mặt trận dân tộc thống nhất đó đã được Đảng ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo, được toàn dân ta hưởng ứng hết lòng, tạo nên sức mạnh phi thường đưa đất nước ta vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành thắng lợi to lớn qua các thời kỳ cách mạng. Hiện nay, sau 25 năm đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều. Song, trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước, chúng ta vẫn đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu : Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, chúng ta phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Trong lĩnh vực này, quan điểm và chủ trương của Đảng ta là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất trong bối cảnh mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, tăng cường đồng thuận xã hội. Bảo đảm công bằng, bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Để quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất tiếp tục đi vào cuộc sống, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau : 1- Tăng cường lãnh đạo, giáo dục và vận động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được thể hiện trong mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Các chủ trương, chính sách, pháp luật đó phải tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm khai thác mọi tiềm năng, khuyến khích mọi người, mọi tổ chức phát huy cao độ mọi nguồn lực và tài năng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 2- Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, thật sự là công bộc của nhân dân, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, quyết tâm tạo cho được chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong cuộc đấu tranh hết sức khó khăn này. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, sớm có những cơ chế cụ thể để phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân. Cần thực thiện tốt hơn Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới. Trong năm 2011, nhân dân ta sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực thực sự bao gồm những người có đức, có tài, hết lòng vì dân, vì nước, những người công bộc cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, là một bộ phận của hệ thống chính trị và là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào cuộc sống. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, nhất là hai cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo" ; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa. 4- Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận; lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách và công tác Mặt trận; giáo dục cán bộ, đảng viên nhận rõ tầm quan trọng của chính sách và công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; gương mẫu tham gia công tác Mặt trận, nhất là ở khu dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ. Nhân ngày hội lớn hôm nay, thay mặt Đảng và Nhà nước, một lần nữa, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ta thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng phát triển. Chúc các cụ, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.