Đà Nẵng phấn đấu ghi danh thành phố học tập toàn cầu UNESCO vào năm 2026

Ngày 12/6, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi lễ này, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng cũng sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động thi đua năm 2024.

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tổ chức, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị và hội các cấp quy trình thực hiện các mô hình học tập theo các quy định mới; tham mưu thành phố các biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ và thiết thực, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

Hội tiến hành phối hợp công tác thủ tục đề nghị UNESCO ghi danh Đà Nẵng vào mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu vào năm 2026.

Các cấp ủy, cán bộ đã ý thức trách nhiệm và tích cực thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gương mẫu và làm nòng cốt trong phong trào học tập suốt đời, đi đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố tập trung phát triển tổ chức hội vững mạnh và rộng khắp trong các khu dân cư, nhà trường, tộc họ, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, quận, huyện, phường, xã. Phát triển đội ngũ cán bộ hội các cấp đủ về số lượng, mạnh về lực lượng; chọn lựa, động viên số cán bộ có tâm huyết và năng lực với sự nghiệp khuyến học trong tình hình mới.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất, tổ chức các giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập...

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học thành phố; UBND thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng; nhiều tổ chức, cá nhân, cán bộ khuyến học được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/da-nang-phan-dau-ghi-danh-thanh-pho-hoc-tap-toan-cau-unesco-vao-nam-2026-17924061312112636.htm