Đà Nẵng: Giải quyết quyền lợi cho công nhân khi doanh nghiệp giải thể

    Tổ chức Công đoàn vào cuộc hỗ trợ, tìm việc làm cho lao động bị mất việc do doanh nghiệp tuyên bố giải thể, không có đơn hàng để sản xuất.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-giai-quyet-quyen-loi-cho-cong-nhan-khi-doanh-nghiep-giai-the-3473.media