Đà Nẵng: Giải quyết đơn đạt tỷ lệ trên 90%

UBND TP Đà Nẵng vừa tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN) và Luật Tố cáo (TC). Qua thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập, khiếm khuyết cần được bổ sung và kiện toàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: NP

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ KN,TC của công dân hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, thời gian qua, Thành ủy, HĐND và UBND TP tập trung chỉ đạo công tác này.

Từ năm 2012 đến nay, toàn TP tổ chức 2.004 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền pháp luật về KN,TC, tiếp công dân cho 125.062 lượt người tham dự; thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KN,TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016", UBND các quận, huyện, xã, phường đã tổ chức 1.962 buổi tuyên truyền trực tiếp đến 104.483 lượt người; qua đó tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật về KN,TC của cán bộ, công chức và nhân dân ở cơ sở.

Trong thời gian này, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và các cơ quan thanh tra tiếp nhận 1.887 đơn KN, trong đó có 484 đơn thuộc thẩm quyền với 584 vụ việc. Đến nay đã giải quyết 436 đơn/516 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các vụ KN được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; giúp cho người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo sự đồng thuận cao.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết KN vẫn còn một số hạn chế như: Thời hạn giải quyết chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật; một vài vụ việc ở cơ sở xử lý thiếu kiên quyết, chưa chặt chẽ nên người KN không chấp hành và tiếp khiếu; vẫn còn tình trạng công dân kéo ra Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội tiếp tục KN, dù các vụ việc này đã được các Bộ, ngành Trung ương giải quyết theo đúng quy định và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấm dứt việc xem xét giải quyết.

Trong kỳ, TP đã tiếp nhận 472 đơn TC, trong đó có 89 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 88 đơn (đạt tỷ lệ 99%), trong đó có 17 đơn TC đúng, 16 đơn đúng một phần và 55 đơn TC sai.

Bên cạnh những ưu điểm, việc giải quyết TC vẫn còn tình trạng khi phát sinh đơn, một số cá nhân thiếu quan tâm giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Có nhiều vụ việc chậm thẩm tra, xác minh sơ sài, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác... làm phát sinh đơn tiếp. Sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong giải quyết TC có lúc chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất. Việc vận động, thuyết phục người TC và công tác hòa giải chưa được quan tâm thực hiện đúng mức; nên có những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn và TC vượt cấp.

Từ những hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi Luật KN và Luật TC, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: Quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 7 quy định về trình tự KN, đề nghị sửa theo hướng: “Người KN tiến hành KN khi cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. Điều này là phù hợp với thực tế, thống nhất về mặt nhận thức của các cấp, ngành trong thụ lý giải quyết KN của công dân...

Về Luật TC, cần quy định rõ thẩm quyền giải quyết TC hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ là của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tại thời điểm xảy ra hành vi bị TC hay tại thời điểm phát sinh đơn TC.

Đề nghị xác định cụ thể những trường hợp nào thì việc TC có thể gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, xâm hại đến tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm và trách nhiệm phối hợp cụ thể để thực sự bảo vệ được người TC; cơ chế bảo vệ cụ thể người TC. Điều chỉnh mức khen thưởng đảm bảo khuyến khích người dân phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và báo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

UBND TP Đà Nẵng còn đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực KN,TC, làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng quyền KN,TC để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức; ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Ngọc Phó