Đà Nẵng: Đề xuất bãi bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

  Báo Doanh Nghiệp Việt Nam
  13 liên quanGốcĐà Nẵng

  Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 1804/UBNDSLĐTBXH (ngày 8/4/2022), hiện Sở LĐ-TB-XH Thành phố đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc bãi bỏ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND (ngày 16/1/2015) ban hành quy định đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội.

  Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, Quyết định 02/2015/QĐ-UBND (ngày 16/1/2015) của UBND TP Đà Nẵng quy định việc đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP được ban hành trên cơ sở Nghị định 68/2008/NĐ-CP (ngày 30/5/2008) của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Thông tư 07/2009/TT-BLĐTBXH (ngày 30/3/2009) của Bộ LĐ-TB&XN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP và Chương trình thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang, xin ăn” của TP Đà Nẵng.

  Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng thực hiện chương trình tuyên truyền, cổ động "Toàn dân quyết tâm thực hiện "Không có người lang thang xin ăn" trong Chương trình "Thành phố 5 không".

  Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 26/1/215 và được triển khai thực hiện cho đến nay. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an TP, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

  Từ năm 2015 đến hết năm 2021 đã tập trung tổng cộng 1.492 lượt người, bao gồm: 551 lượt người tâm thần lang thang được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; 419 lượt người lang thang, 365 lượt người xin ăn và 157 lượt đối tượng xin ăn biến tướng được tập trung vào nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn TP.

  Tuy nhiên Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết, năm 2021, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thì Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng không còn phù hợp theo Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 16/9/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP; Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì Quyết định 02/2015/QĐ-UBND không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP Đà Nẵng.

  Căn cứ khoản 1 Điều 27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng tạm thời do người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định tiếp nhận. Do vậy, thẩm quyền tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Điều 6 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp. Về hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội, căn cứ khoản 3 Điều 27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ quy định tại Điều 5 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.

  Ngoài ra, căn cứ khoản 4 Điều 24 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội tối đa không quá 3 tháng. Trường hợp quá 3 tháng mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở trợ giúp xã hội xem xét, quyết định giải pháp phù hợp. Do vậy, thời hạn nuôi dưỡng đối tượng tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND cũng không còn phù hợp.

  Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đề xuất UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 về đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP nhằm đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Hiện đề xuất của Sở LĐ-TB&XN Đà Nẵng đang được đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp, trình Sở Tư pháp thẩm định và báo cáo UBND TP Đà Nẵng. Thời hạn lấy ý kiến đến ngày 4/6/2022.

  Hải Châu

  Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/da-nang-de-xuat-bai-bo-quy-dinh-dua-nguoi-lang-thang-xin-an-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi/20220515031902061