Cựu binh 14 năm làm 'nhà đài di động'

Ông Chiêng (cựu chiến binh ở Thanh Hóa) gắn mình với công việc tuyên truyền khắp nẻo đường tại địa phương. Hành trang ông mang theo là bộ loa, cờ Tổ quốc gắn với xe máy cà tàng.

Nguyễn Dương - Duy Hiếu