Cước hàng tháng của MegaVNN đã tính luôn tiền cước điện thoại nội hạt chưa?

    Gốc

    XHTTOnline: Cước hàng tháng của MegaVNN chưa bao gồm cước điện thoại nội hạt. Bởi vì tuy nằm chung trong đường dây điện thoại nhưng kết nối ADSL vẫn tách riêng và không lấy tín hiệu điện thoại.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=13009