Cục Thuế TP.HCM xử lý hơn 14.500 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tính đến hết tháng 8/2018, Cục Thuế TP.HCM thực hiện thanh tra tại 13.216 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế được xử lý trên 14.500 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 395 tỷ đồng; giảm lỗ là 9.789 tỷ đồng.

Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: T.H

Trong đó, kiểm tra tại cơ quan Thuế 90.269 hồ sơ kê khai thuế, điều chỉnh số thuế kê khai bổ sung 43,6 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ.

Kiểm tra tại doanh nghiệp 12.294 lượt, số thuế truy thu và phạt 1.740 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 221 tỷ đồng; giảm lỗ 5.403 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, trong 8 tháng, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra 922 hồ sơ,; số thuế truy thu và phạt là 1.656 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch năm 2018, tăng 20% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 174 tỷ đồng; giảm lỗ 4.386 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 7/2018, Cục Thuế TP.HCM đã triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã có trên 200 quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành theo quy định này chiếm 55,37% số quyết định đã ban hành.

Lê Thu