Cục Thuế Sơn La: Tăng cường công tác quản lý nợ thuế

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2016 trên địa bàn Sơn La ước đạt 430 tỷ đồng, bằng 100%, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 10 tháng năm 2016 ước đạt 3.157 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, đáng chú ý, tất cả các khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước địa phương đều đạt 100% dự toán tháng: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 226,7 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước đạt 1,7 tỷ đồng; tổng số nợ thuế nợ và phát sinh nộp vào ngân sách Nhà nước ước đạt 95,8 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tháng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 33,8 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Cục Thuế Sơn La đã đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý thuế và công tác quản lý nguồn thu, rà soát các nguồn thu phát sinh đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng quy định…

Với mục tiêu hoàn thành và vượt mức dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao năm 2016, Cục Thuế Sơn La sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tại bộ phận “một cửa”, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục về thuế kịp thời cho người nộp thuế. Tập trung vào một số nguồn thu chính, là: Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao với thời gian sớm nhất.

PV (Nguồn: Bộ Tài chính)