Cử tri có quyền đề nghị xem xét về tài sản của người ứng cử

Hỏi: Cử tri khi tiếp xúc với đại biểu ứng cử có thể yêu cầu đại biểu công khai và giải trình về những tài sản của đại biểu hay không?

Nam Yên (TP. Hồ Chí Minh) Bản kê khai tài sản là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ của người ứng cử Ảnh: T.L GS. Nguyễn Lân Dũng: - Mọi người tự ứng cử hay được giới thiệu ứng cử để bầu đại biểu QH hay đại biểu HĐND đều phải tự giác kê khai tài sản. Theo quy định hiện hành, bản kê khai tài sản là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ của người ứng cử. Theo đó, người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử cần trung thực kê khai đầy đủ tất cả tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Đối với việc yêu cầu xác minh và ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người ứng cử thì Hội đồng bầu cử, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan thẩm quyền xác minh bản kê khai khi người ứng cử có dấu hiệu tham nhũng và kê khai không trung thực, hoặc bị tố cáo có căn cứ về hành vi tham nhũng. Trường hợp người phải xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện Trung ương quản lý thì Hội đồng bầu cử, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi yêu cầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra yêu cầu xác minh. Tương tự, người bị xác minh tài sản, thu nhập thuộc cấp nào quản lý cũng sẽ do cấp đó ra yêu cầu xác minh. Các trường hợp bị xác minh mà người đó không thuộc diện cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang quản lý thì sẽ do Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Tỉnh tiến hành xác minh. Người ra quyết định xác minh tài sản sẽ là người quyết định kết luận sự minh bạch của bản tự kê khai, đồng thời là người quyết định công khai sự minh bạch của bản kê khai đó tại hội nghị cử tri nếu hội nghị yêu cầu. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung kê khai tài sản của người ứng cử không được công khai, chỉ những tài sản người đó kê khai không trung thực mới bị công khai ra hội nghị cử tri. Như vậy việc tự giác kê khai tài sản là quy trình bắt buộc, không cần chờ đợi đến yêu cầu của cử tri. Nếu thấy tài sản của người tự ứng cử hay được đề nghị ứng cử vượt quá xa các nguồn thu nhập chính đáng thì cử tri có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nói trên xem xét và có trả lời cho cử tri khi thấy việc kê khai là chưa trung thực. Điều này có quan hệ mật thiết tới sự tín nhiệm của cử tri khi bầu cử.