Cty đại chúng phải Báo cáo tài chính năm thông qua phương tiện truyền thông

Hanoinet- Ngày 16/4/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 620/UBCK- QLPH gửi các Công ty đại chúng về việc thực hiện công bố thông tin.