CTCP CK Sài Gòn tăng vốn điều lệ

Ngày 16/4/2008, UBCKNN đã có Quyết định số 123/UBCK-GPĐCCTCK công nhận vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn là: 1.366.666.710.000 đồng (một nghìn ba trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).