CTC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009

Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai (HNX: CTC):

* File đính kèm