CTA: Cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo

Sở GDCK Hà Nội vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTA vào diện bị cảnh báo từ ngày 17/04.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vinavico;

- Mã chứng khoán: CTA;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 17/04/2013;

- Lý do bị cảnh báo: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của CTA bị âm hơn 6 tỷ đồng.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTA ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

HNX