CSM: Thành viên HĐQT Trần Văn Trí đăng ký bán 50,000 cp

Ông Trần Văn Trí, Thành viên HĐQT CTCP CN Cao Su Miền Nam (HOSE: CSM) đăng ký bán 50,000 cp từ ngày 25/01 đến 23/03 để giải quyết việc riêng.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Văn Trí

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Mã chứng khoán giao dịch: CSM

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81,262 CP (0,14%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31,262 CP ( 0.05%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc riêng

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/01/2013 đến 23/03/2013