Công ty Hoa Cương tiết kiệm đầu vào, giữ nguyên giá

    Gốc

    ND- Trong khi giá cả nhiên liệu, nguyên vật liệu đều tăng, Công ty TNHH Hoa Cương Prime đóng tại khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phát huy sáng kiến tiết kiệm đầu vào để giữ nguyên giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119804&sub=56&top=38