Công ty có vốn nước ngoài đều phải xin giấy phép khi bán lẻ?

Theo Bộ Công Thương, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động bán lẻ tại trụ sở chính.

Công ty có vốn nước ngoài đều phải xin giấy phép khi bán lẻ?

Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo (nhà đầu tư Singapore chiếm dưới 51%) đã đặt câu hỏi cho các cơ quan hữu quan về việc công ty muốn bán lẻ sản phẩm tại trụ sở chính mà không thành lập cơ sở bán lẻ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo có kế hoạch bán lẻ phần mềm do chính công ty sản xuất, máy vi tính và thiết bị ngoại vi.

Theo quy định của khoản 5, Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cho rằng mình không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư do tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 51%.

“Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

... b) Có tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên”.

Vì vậy, công ty cho rằng mình không phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Song, theo Bộ Công Thương, Khoản 17, Điều 3 Luật Đầu tư quy định rằng: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

“Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên/cổ đông nên theo quy định trên; công ty là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, do đó công ty phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động bán lẻ tại trụ sở chính”, Bộ Công Thương khẳng định.

Lê Nguyễn