Công ty cổ phần, Nhà nước nắm 99,99%

Hiện nay, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp nhà nước được các doanh nghiệp này giữ lại, thay vì đóng vào ngân sách nhà nước. Tổng Thư ký Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) Nguyễn Mạnh Hải cho rằng như vậy là không công bằng, vì công ty cổ phần có vốn nhà nước vẫn phải nộp cổ tức cho Nhà nước. Theo ông, chính vì không phải nộp cổ tức nên nhiều doanh nghiệp nhà nước coi nhẹ chỉ tiêu lợi nhuận. Để khắc phục, VAFI đề xuất với Bộ Tài chính giải pháp chuyển nhanh toàn bộ doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm 99,99% vốn. Như vậy Nhà nước sẽ là cổ đông của doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp cổ tức hằng năm vào ngân sách nhà nước.