Công trình vi phạm có bị cắt điện, nước không?

Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) không quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, vì vậy hiện không còn áp dụng quy định về ngừng cung cấp điện, nước của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Trịnh Quang Trường, Chủ tịch UBND phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, trước đây, Nghị định số180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị có quy định về việc phối hợp với các đơn vị cung cấp điện, nước để xử lý công trình vi phạm.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2015, khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành, các địa phương gặp khó khăn trong việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng do chưa có hướng dẫn về việc phối hợp với đơn vị điện lực. Ông Trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Viện dẫn quy định nêu trên thì Nghị định số 180/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành do Luật Xây dựng năm 2003 đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định, liên tục của hoạt động quản lý Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, trong đó, Mục 10 của Nghị quyết nêu rõ “Đối với các văn bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh thần của luật, pháp lệnh mới ban hành”.

Vì vậy, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có Nghị định thay thế, nếu không trái với tinh thần của Luật Xây dựng năm 2014.

Do Luật Xây dựng năm 2014 không quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, vì vậy, không áp dụng quy định về ngừng cung cấp điện, nước của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng sau khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành.

Theo Chinhphu.vn