Cổng thông tin công khai quy trình thủ tục hành chính của Kho bạc

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, các đơn vị kho bạc nhà nước (KBNN) đã triển khai thực hiện quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) "một cửa" và cải tiến, đa dạng các hình thức thu, nộp ngân sách; đầu tư ứng dụng CNTT vào các quy trình nghiệp vụ, tạo thông thoáng và hiệu quả trong hoạt của KBNN.

Các đơn vị KBNN đã thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết công việc với các đơn vị giao dịch. KBNN đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 845/QĐ-BTC (ngày 19/4/2010) về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của KBNN; theo đó chi phí tiết kiệm từ phương án đơn giản hóa là 68 tỷ đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 31,5%. Các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm túc công khác và tuân thủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi thực hiện giao dịch với KBNN. Sang năm 2011, KBNN cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của KBNN đã đăng tải, công bố trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia. Kịp thời hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi. Đồng thời, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ của KBNN, qua đó nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động nghiệp vụ. Tiếp tục rà soát các quy chế, quy trình xử lý các hoạt động trong nội bộ hệ thống KBNN, thực hiện cơ chế phân công, phân cấp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành hệ thống. Hoàn thành xây dựng cổng thông tin điện tử KBNN trên Internet nhằm cung cấp thông tin và công khai các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết đối với khách giao dịch. Triển khai áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng trong hệ thống KBNN. (K.Hoa)