CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

    Quốc Hội
    23 liên quanGốc

    Theo quy định tại Điều 62, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử như sau:

      Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55607