Công tác thi đua khen thưởng cần đi vào thực chất

(VOV) - Sáng 10/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 29 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn thi đua giành thắng lợi”, ngay từ đầu năm nay, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với hình thức phong phú, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Bộ Giao thông vận tải phát động ký kết giao ước thi đua trên các công trình trọng điểm; Tháng Thanh niên năm nay cũng lấy khẩu hiệu “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”. Các cụm, khối thi đua cũng hoạt động tích cực, thực chất và nề nếp hơn. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, nhất là trong xét duyệt danh hiệu Anh hùng, Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh. Các cấp, ngành và địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từng thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cũng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua ở cơ sở… Phiên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Sau khi lắng nghe các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phân tích những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nêu rõ: Công tác thi đua, khen thưởng không thể tách rời hoạt động của cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân. Kết quả ngày càng tốt hơn trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực vào thành tựu kinh tế xã hội chung của đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác thi đua khen thưởng. Trước hết là không ít nơi, không ít địa phương phát động các phong trào thi đua nhưng kiểm tra, sơ kết, đôn đốc và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn ít và làm chưa tốt. Một số bộ, ngành và địa phương còn nặng về khen thưởng, đề nghị khen thưởng lãnh đạo còn nhiều. Việc xét tặng danh hiệu thi đua có đơn vị suy tôn, công nhận tới 70% Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng vẫn chưa được kiện toàn hoặc kiện toàn rồi nhưng chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ gây chậm trễ trong quá trình khen thưởng… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phong phú, thiết thực với nhiệm vụ ở từng cấp, ngành, khối và từng đơn vị, cùng chung sức nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH đã đề ra trong cả năm nay. Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hoàn chỉnh đề án tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng theo hướng thực chất và chặt chẽ hơn. Nhận danh hiệu khen thưởng phải là tổ chức, cá nhân thực sự tiêu biểu được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Thủ tướng đề nghị công tác khen thưởng cần chú trọng đến đối tượng là người lao động trực tiếp làm ra vật chất, nhất là công nhân, nông dân có sáng kiến độc đáo góp phần thúc đẩy sản xuất. Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương khẩn trương hoàn thành dự thảo Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật này; nghiên cứu quy định để cá nhân nhận danh hiệu anh hùng có trách nhiệm duy trì, phát huy và nhân rộng thành tích của mình trong xã hội; tổ chức khen thưởng trọng thị nhưng hợp lý và tiết kiệm… Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm, tra đôn đốc công tác thi đua khen thưởng tại các cụm, khối thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong lao động và sản xuất; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Cũng trong phiên họp thứ 29, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã thảo luận, xem xét và cho ý kiến về một số trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động./. Thành Chung