Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống chinh trị ở Cần Thơ

  Đảng Cộng Sản VN
  Gốc

  Ngày 19/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết thực hiện nghị quyết số 42-NQ/TW và nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn thành phố nhằm rút kinh nghiệm bổ sung cho Quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015).

  Thực hiện nghị quyết số 42-NQ/TW và nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ. Căn cứ vào yêu cầu quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND các cấp 2 nhiệm kỳ 2006 - 2010 và 2010 - 2015, các cấp ủy đã tiến hành luân chuyển, điều động 752 lượt cán bộ, riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, cán bộ nữ chiếm bình quân 15,7%, trong đó 81 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý và 502 cán bộ thuộc quận, huyện quản lý. Trình độ chính trị, chuyên môn cũng được tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ trẻ có năng lực dưới 45 tuổi chiếm 46,91%. Thành phố cũng đã bố trí 29 lượt cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện không phải người địa phương.

  Phần lớn cán bộ sau khi luân chuyển đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sớm tiếp cận thực tiễn, năng động thay đổi phong cách, phương pháp lãnh đạo cùng với tập thể cấp ủy đảng và cán bộ địa phương xây dựng kế hoạch giải pháp và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được cán bộ quần chúng tín nhiệm. Nhờ vậy, 41,4% trong tổng số cán bộ qua luân chuyển đã được bố trí vào các vị trí, chức danh mới cao hơn. Một số cấp ủy quận, huyện như Thốt Nốt, Thới Lai, Bình Thủy, Ninh Kiều, Phong Điền đã gắn công tác luân chuyển để tăng cường cán bộ về các phường, xã, thị trấn, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

  Nhiều cấp ủy đảng đã có sự chủ động trong việc giải quyết tốt các chế độ chính sách, quan tâm hỗ trợ về vật chất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ giảm bới khó khăn trong quá trình được điều động, luận chuyển đến đơn vị mới. Nhờ vậy, chất lượng, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ luân chuyển không ngừng được nâng lên, đồng thời tạo được nguồn cán bộ kế thừa đã được rèn luyện, thử thách, kiểm nghiệm qua thực tiễn ở cơ sở, khắc phục dần tình trạng bị động chắp vá trong công tác cán bộ. Nhìn chung công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ của Cần Thơ đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chinh trị, tạo động lực phấn đấu cho từng cán bộ, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của thành phố.

  Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý các cấp ủy trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp trong công tác quy hoạch, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có yêu cầu quy hoạch. Cần coi việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ là khâu quan trọng bậc nhất, góp phần tạo ra khí thế mới, động lực mới thúc đẩy quá trình xây dựng phát triển toàn diện thành phố, nhất trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (nhiệm kỳ 2010-2015) và những năm tiếp sau./.

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=485686&co_id=30077