Công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật ở Quân khu 1 (bài 1)

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Được sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 1 đang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về chủ đề này. Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế tại một số cơ quan, đơn vị và nhận thấy, những vấn đề mà Quân khu 1 đặt ra là có cơ sở...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.53416.qdnd