Công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng kế hoạch

Ngày 4/10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học quý III/2016. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Công tác nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng kế hoạch - Ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Báo cáo kết quả hoạt động, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra Đinh Văn Minh cho biết, 9 tháng năm 2016, Hội đồng về cơ bản đã triển khai một số công việc và đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác nghiên cứu khoa học đã được quan tâm nhiều hơn và đi vào nề nếp, chất lượng của đề tài được nâng cao; từng bước phát huy giá trị ứng dụng của các đề tài nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn của ngành.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học được thực hiện nghiêm túc theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học TTCP. Việc đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, thẩm định các thuyết minh nghiên cứu đã góp phần định hướng cơ bản cho quá trình nghiên cứu của các đề tài phục vụ cho công cuộc đổi mới ngành Thanh tra; các thuyết minh đề tài được tiến hành phê duyệt theo đúng trình tự và chất lượng của Hội đồng ngày càng được nâng cao.

Việc xác định tên đề tài, đối tượng, mục tiêu, phạm vi, những nội dung cần nghiên cứu chính của đề tài giúp Ban Chủ nhiệm xác định đề tài khoa học xác định tốt định hướng nghiên cứ nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả triển khai các đề tài.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên Hội đồng Khoa học đã tham gia thảo luận, thẩm định và cho ý kiến đối với nội dung thuyết minh của các đề tài khoa học bao gồm 5 đề tài cấp bộ và 9 đề tài cấp cơ sở năm 2016; các thuyết minh đề tài khoa học đã được Tổng Thanh tra phê duyệt theo Quyết định số 1365/QĐ-TTCP.

Viện Khoa học Thanh tra cũng đã tiến hành triển khai nghiên cứu 11 chuyên đề độc lập; thành viên Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ tham gia Hội đồng Đánh giá nghiệm thu đối với các đề tài khoa học. Hiện tại, 5 đề tài cấp bộ năm 2015 - 2016 đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu, dự kiến nghiệm thu trong tháng 11/2016; 9 đề tài cấp cơ sở sẽ đánh giá nghiệm thu vào quý IV/2016.

Bên cạnh đó, việc định hướng và tham gia của các thành viên Hội đồng vào việc đánh giá, nhận xét va thẩm định kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng của các đề tài.

Đánh giá cao kết quả hoạt động 9 tháng qua của Hội đồng Khoa học, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh lưu ý một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Một số thành viên Hội đồng chưa tham gia đầy đủ phiên họp của Hội đồng; cho ý kiến đối với một số công việc chưa sâu, chưa được đầu tư đúng mức, một số ý kiên còn chung chung, thiếu cụ thể; thành viên Hội đồng Khoa học TTCP đều kiêm nhiệm, do vậy việc tham gia vào hoạt động khoa học còn hạn chế…

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới Hội đồng Khoa học cần triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học TTCP; quy chế quản lý đề tài khoa học của TTCP, nhất là các quy định liên quan đến nhiệm vụ của thành viên Hội đồng; Viện Khoa học Thanh tra phải tổ chức đánh giá nghiệm thu đối với 5 đề tài cấp bộ năm 2015 - 2016; 9 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 và 11 chuyên đề khoa học độc lập năm 2016…

Tại cuộc họp, Ban Thư ký đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra về việc thành lập Hội đồng Khoa học TTCP nhiệm kỳ 2016 - 2019 do Phó Tổng Thanh tra, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

Thái Hải