Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)

Báo Thanh Hóa
GốcThanh Hóa

UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1).

Theo đó, Quyết định phê duyệt số liệu về kết quả phân tích mẫu nông hóa. Báo cáo hiện trạng sản xuất và hiệu quả sử dụng đất của các cơ cấu cây trồng chính đối với sản xuất nông nghiệp tại 9 huyện. Báo cáo đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao và các giải pháp khoa học nhằm bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu đất cho 9 huyện. Bản đồ nông hóa, tỷ lệ 1/5.000 (vùng đồng bằng) và tỷ lệ 1/10.000 (vùng đồi núi) của 165 xã kèm theo thuyết minh bản đồ. Bản đồ nông hóa của 9 huyện tỷ lệ 1/25.000 kèm theo thuyết minh bản đồ. Bản đồ mức độ thích hợp đất đai cho các cây trồng chính của 9 huyện kèm theo thuyết minh bản đồ. Bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối cho các loại cây trồng chính cho 9 huyện tỷ lệ 1/25.000 kèm theo thuyết minh bản đồ. Website giới thiệu về nhiệm vụ và lưu trữ toàn bộ kết quả thực hiện kèm theo bộ công cụ phục vụ quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 9 huyện. Tài liệu hướng dẫn sử dụng WebGIS cho người dùng và hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu cho người quản trị. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố kết quả xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) ở dạng trực tuyến (WebGIS) trên trang website: http//datnongnghiepthanhhoa.com, có phần mềm quản lý và khai thác sử dụng dữ liệu với các chức năng chính, như: Hiển thị bản đồ; lọc dữ liệu bản đồ; thống kê số liệu; tra cứu thông tin; hiển thị báo cáo, trích xuất báo cáo, in báo cáo; quản trị hệ thống và kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng WebGIS cho người dùng, hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu cho người quản trị.

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và chuyển giao các sản phẩm của dự án đã hoàn thành đến các cơ quan quản lý sản xuất, doanh nghiệp và người dân; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Hà Trung trên cơ sở kết quả nhiệm vụ trên đã được phê duyệt, ứng dụng vào quá trình quản lý, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/cong-nhan-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-xay-dung-ban-do-nong-hoa-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-tinh-thanh-hoa-giai-doan-1/173601.htm