Công nghiệp phần mềm VNPT: Sẽ phát triển mạnh các dịch vụ GTGT

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: VNPT đang triển khai một kế hoạch tổng thể và thống nhất về phát triển phần mềm trong Tập đoàn; xây dựng cơ chế đặt hàng sản xuất phần mềm

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/206/20090428042425229/cong-nghiep-phan-mem-vnpt-se-phat-trien-manh-cac-dich-vu-gtgt-.html