Công khai các dự án vốn đầu tư công giải ngân 0% kế hoạch

Bộ Tài chính có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-khai-cac-du-an-von-dau-tu-cong-giai-ngan-0-ke-hoach-121355.htm