Công đoàn góp phần động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan

Sáng ngày 16/01, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành Chương trình, Kế hoạch công tác đề ra. Nhiều nội dung đạt kết quả tốt, nổi bật là: động viên toàn thể CBCCVCNLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đặc biệt đóng góp xứng đáng vào công tác tổ chức thành công Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng; chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động; duy trì hoạt động thể thao, xã hội từ thiện, thu hút được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí cao trong việc triển khai các nội dung hoạt động, tranh thủ được sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động Công đoàn. Các nội dung hoạt động đều thiết thực, phù hợp và đáp ứng được nguyện vọng của CBCCVCNLĐ trong cơ quan. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã làm tốt công tác duy trì việc nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên của một số Công đoàn cơ sở, bộ phận, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh tư tưởng để đề xuất giải quyết.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân như: Việc lồng ghép sinh hoạt của Công đoàn cơ sở ở một số đơn vị với công tác chuyên môn vẫn chưa được khắc phục, hoạt động ở một số đơn vị chưa có tính chủ động, hoạt động kỳ cuộc, nội dung phụ thuộc nhiều vào các hoạt động chung của cơ quan.

Phong trào thi đua ở một số đơn vị vẫn còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực phấn đấu, nỗ lực của đoàn viên. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thực chất, vẫn còn tình trạng luân phiên, nể nang, cào bằng.

Không chỉ vậy, việc duy trì tập luyện của câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn gặp nhiều khó khăn về địa điểm tập luyện cũng như đề xuất tổ chức giao lưu thi đấu thể thao. Hiện nay vẫn chưa có giải pháp về vấn đề này, gây ảnh hưởng đến phong trào chung tại cơ quan.

Ngoài ra, việc chấp hành công tác thông tin báo cáo, thu nộp công đoàn phí của một số đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, phải đôn đốc nhiều. Và một số hạn chế khác…

Về nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, Báo cáo nêu rõ: Trước yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình mới, công tác chuyên môn ngày càng nhiều, áp lực lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các nội dung hoạt động Công đoàn, duy trì chế độ sinh hoạt và chế độ báo cáo.

Ngoài ra, hầu hết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đều làm công tác kiêm nhiệm, thời gian dành cho việc nghiên cứu đề xuất các nội dung hoạt động Công đoàn còn hạn chế.

Thêm vào đó, nhận thức của một số cán bộ, công chức, đoàn viên về công tác Công đoàn còn đơn giản, cũng ảnh hưởng đến tinh thần, thái độ tham gia các hoạt động chung của đơn vị và của cơ quan.

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất với Báo cáo kết quả công tác năm 2019 trình bày tại Hội nghị; đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến về ưu điểm cũng như hạn chế của công tác Công đoàn cơ quan, và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp để công tác Công đoàn đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đánh giá cao những kết quả của công tác Công đoàn trong năm 2019. Kết quả này đã góp phần tích cực vào những thành tựu nói chung của công tác Mặt trận trong năm vừa qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh các nội dung: Công tác Công đoàn trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như Mặt trận, cần tập trung vào việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn. Cùng với đó cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hoạt động Công đoàn trong năm 2020 cũng cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời hướng đến xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Quan tâm đúng mức đến công tác nữ công, công tác tài chính…

Tại Hôi nghị, Công đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Công đoàn của cơ quan năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đỗ Đông - Ảnh Kỳ Anh

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/cong-doan-gop-phan-dong-vien-cac-doan-vien-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chinh-tri-cua-co-quan-33422.html