Công chứng điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch dân sự, kinh tế

Một nội dung hoàn toàn mới trong Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), đó là đã dành 1 chương để quy định về Công chứng điện tử. Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 17/6, đa số các đại biểu tán thành cần thiết phải quy định về công chứng điện tử, nhưng cần thận trọng và có lộ trình.

Đa số các đại biểu tán thành việc bổ sung quy định về công chứng điện tử trong dự thảo Luật nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch dân sự, kinh tế; bảo đảm đồng bộ với các quy định mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới, nên cần phải thận trọng và có lộ trình. Đặc biệt, hiện nay, việc tiếp cận các cơ sở dữ liệu liên quan đến tài sản, giao dịch dân sự của các công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng còn hạn chế.

Một số đại biểu cho rằng, các quy định về công chứng điện tử trong Dự thảo Luật còn ở mức rất khái quát, khó thi hành trên thực tiễn nếu thiếu hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định các vấn đề cụ thể về công chứng điện tử và triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số hoạt động công chứng trên thực tế. Cụ thể là giao Chính phủ quy định về phạm vi các giao dịch được công chứng điện tử, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công chứng điện tử trong từng thời kỳ; quy trình, thủ tục công chứng điện tử./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Anh - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cong-chung-dien-tu-gop-phan-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-cac-giao-dich-dan-su-kinh-te-225980.htm