Công chức không được làm lãnh đạo tại ngân hàng thương mại

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    TP - Đó là một trong những nội dung của Nghị định, có hiệu lực thi hành từ 15/9/2009, về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) vừa được ban hành.

    Cụ thể theo đó, cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ theo quy định về pháp luật cán bộ, công chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp không được nắm các chức vụ kế toán trưởng, giám đốc sở giao dịch, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty trực thuộc của ngân hàng. Đối với NHTM cổ phần, ngân hàng có thể có cổ phần ưu đãi. Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối đa bằng 20 phần trăm vốn điều lệ của ngân hàng. NHTM cổ phần phải có tối thiểu 100 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Nhưng một cổ đông cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 10 phần trăm vốn điều lệ; cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20 phần trăm vốn điều lệ và cổ đông cùng những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20 phần trăm vốn điều lệ của một ngân hàng. Đối với NHTM nhà nước do nhà nước sở hữu 100 phần trăm vốn điều lệ, chủ sở hữu được quyết định mức vốn điều lệ ban đầu và việc thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng... nhưng chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác khi được NHNN đồng ý.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=166654&channelid=3