Công bố kết luận thanh tra việc xử lý sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại UBND TP. Hà Nội

Chiều 12-7, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức… tại UBND TP. Hà Nội.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách điều hành UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì buổi công bố.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra công tác tổ chức, cán bộ, nhất là những vấn đề đang được Đảng, Chính phủ, nhân dân, dư luận xã hội quan tâm như: việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch... tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có UBND TP. Hà Nội.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ; phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch… không đúng quy định; đồng thời, đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy đã công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP. Hà Nội và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Hà Nội, giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến ngày 30-6-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách điều hành UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức do Thành phố ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành…

Kết luận buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, qua kết luận thanh tra cho thấy, UBND TP. Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2019-2021. Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã cầu thị, khẩn trương, kịp thời khắc phục một số tồn tại, thiếu sót ngay trong thời gian thanh tra trực tiếp. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo, UBND TP. Hà Nội trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế như: việc sử dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động để làm công việc chưa phù hợp tại một số cơ quan, đơn vị; một số trình tự tuyển dụng viên chức liên quan đến công việc của Hội đồng tuyển dụng còn chưa đảm bảo; vẫn còn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chậm được bổ nhiệm lại,...

Để đảm bảo thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND TP. Hà Nội thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ nói chung và các nội dung được thanh tra nói riêng. Khẩn trương tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định (gồm những khó khăn, vướng mắc nếu có để xem xét, giải quyết); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý, kiểm tra, khắc phục hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời, tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm.

Đối với Thanh tra Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND TP. Hà Nội theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Nội vụ các vấn đề phát sinh để xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17194/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-viec-xu-ly-sai-pham-trong.aspx