Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy năm 2023

Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy phát biểu tại hội nghị.

Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của quận Bình Thủy là 7.086,95ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 3.317,72ha; đất phi nông nghiệp 3.769,23ha. Theo kế hoạch thu hồi các loại đất, tổng diện tích đất cần thu hồi là 131,7ha; trong đó có 129,17ha đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp. Theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 145,63ha (gồm 49,48ha đất trồng lúa, 92,93ha đất trồng cây lâu năm, 3,22ha đất trồng cây hằng năm khác); diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 25,81ha.

Theo Quyết định số 4379, UBND thành phố giao UBND quận Bình Thủy công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Đối với các khu dân cư tự phát đã được kiểm tra, UBND thành phố đề nghị UBND quận Bình Thủy giữ nguyên hiện trạng không để phát sinh thêm, không cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để cho chuyển mục đích sử dụng đất cho đến khi có ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND thành phố. Đồng thời, không cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để chuyển mục đích các vị trí làm ảnh hưởng đến các công trình, dự án thu hồi đất thuộc vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-quan-binh-thuy-nam-2023-a155386.html