Công bố 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 26 di sản trong đó có nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương, 1 số nghề thủ công truyền thống và Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-bo-26-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-112220.htm