Còn bốn ngày để tranh luận về thuế nhập khẩu sữa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Tài chính chỉ thống nhất việc điều chỉnh thuế trở lại theo đúng cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với sữa tươi nhập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130273