Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục sẽ hoạt động không vì lợi nhuận?

(HQ Online)- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15- 5- 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp trong đó có đề xuất cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục sẽ hoạt động không vì lợi nhuận? - Ảnh 1

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ được ưu đãi nhiều nội dung. Ảnh internet

Theo đó, điều kiện xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư không nhận lợi tức, hoặc nhận lợi tức nhưng không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ quy định trong cùng thời kỳ;

Chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học hàng năm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp là tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia, dùng để đầu tư phát triển cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý; hoạt động nghiên cứu khoa học; cấp học bổng cho người học và sử dụng cho các mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng khác.

Ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Trong Dự thảo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng quy định chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận như hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý;

Ưu đãi thuế, miễn thuế hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế; Được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất, được ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư, đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cam kết hoạt động không vì lợi nhuận nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với những quy định bị thu hồi quyết định công nhận hoạt động không vì lợi nhuận.

Đồng thời cơ sở này sẽ bị tước quyền thụ hưởng các chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; phải hoàn trả các khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước và bị truy thu các khoản thuế quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động vì lợi nhuận.